hero_bg

STOOM KETELS

EEN KETEL WAAR WATER DOOR DE PIJPEN WORD GELEID NOEMEN WE WATERPIJP KETELS DE VLAM ZIT OM DE PIJPEN HEEN.

EEN KETEL WAAR DE VLAM DOOR DE PIJPEN WORDT GELEID NOEMEN WE EEN VLAMPIJPKETEL HET WATER WORDT OM DE PIJPEN GELEID.

Onder ketels worden verstaan toestellen waarin door middel van verbranding van een verbranding van een brandstof warmte word overgedragen aan een vloeibaar medium .

Het vloeibare medium is in de meeste gevallen water.

Het water word verwarmd eventueel verdampten gebruikt voor verwarmings of krachtdoeleinden.

De ketels produceren warm,heet water,verzadigde of oververhitte stoom.

Een ketel is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

DE VUURHAARD:

Dit is een ruimte in de ketel waarin de brandstof met lucht verbrand wordt.

Het betreft meestal een rechthoekige ruimte waarvan de wanden met pijpen zijn bezet.

In deze pijpen worden dampbellen gevormd.

DE VUURGANG:

Dit is een vorm van de vuurhaard die bij cilindrische ketels met lage stoomdrukken wordt gebruikt.

Het is een buis met gegolfde wanden.

Om deze buis bevindt zich het ketelwater.

DE WATERPIJPEN:

Dit zijn pijpen waardoor het water stroomt en waar omheen de hete verbrandingsgassen stromen.

DE VLAMPIJPEN:

Dit zijn pijpen die door het water geheel omgeven zijn terwijl de hete verbrandingsgassen door deze pijpen stromen .

VOEDINGSWATER VOORVERWARMER (ontgasser)

Dit is het gedeelte waar het voedingwater dat naar de stoom en waterhoudergaat door hete gassen voorverwarmt wordt.

Deze warmtewisselaar wordt meestal economiser afgekort eco genoemd.

DE VERDAMPER:

Dit is het gedeelte waar de dampbellen onstaan .

Deze verdamper bestaat meestal uit waterpijpen welke langs de wanden van de vuurhaard geplaats zijn .

Hierin worden veel dampbellen gevormd omdat dit gedeelte direct door de de vlam bestraald wordt.

Menspreekt dan ook over een stalingsverdamper.

Vaak is het oppervlak van de vuurhaard niet groot genoeg om alle warmte die nodig is om een bepaalde hoeveelheid stoom te vormenaan het water over te dragen.

Daarom moet het ketelwater nog eens door de waterpijpen of rond de vlampijpen worden geleid.

Dit gedeelte van de verdamper wordtcovectie verdamper genoemd.

Een kenmerk van de verdamper isdat de temparatuur van het water overal hetzelfde  is .

OVERVERHITTER:

Deze wordt meestal ovo genoemd.

De verzadigdestoom wordt vanuit de drum door een aantal pijpen gevoerd welke in de gassenstroom die uit de vuurhaard komt zijn geplaatst.

De stoom welke de ovo verlaat kan soms een temparatuur van 500graden celsius bereiken.

Dit is oververhittestoom afgekort o.s .

LUCHTVERHITTER:

Deze wordt luvo genoemd .

Omdat de gassen welke de eco verlaten nog een betrekkelijke hoge temparatuur bezittenheeft het zin om deze warmte nog te benutten.

Daarom wordt de verbrandingslucht met behulp van deze gassen verwamt.

De luvo komt dus na de eco.  

INDELING NAAR DE AARD VAN HET MEDIUM:

WARMWATERKETELS:

Deze produceren water met een maxium temparatuur van 110 c

Deze temperatuur is gebaseerd op de temperatuur van verzadigde stoom bij een druk van 1.5 bar .

Dit is namelijk een van de grenzen welke in de stoomwet zijn gesteld .

HEETWATERKETELS:

Deze produceren water met een temperatuur hoger dan 110 tot 180 graden celsius en vallen in het algemeen onder het keur van de dienst van het stoomwezen.

STOOMKETELS

Deze produceren verzadigde of oververhitte stoom en zijn verder naar druk te verdelen in:

LAGEDRUK-L.D. KETELS:

Lage druk stoomketels stoomdruk tot1.5 bar:deze ketels vallen niet onder het keur van het stoomwezen

MIDDENDRUK-M.D. KETELS:

Midden druk ketels stoomdruk van 1.5 bar tot 20 bar vallen over het algemeen onder de keur stoomwezen.

HOGEDRUK-H.D. KETELS:

Hoge druk stoomdruk 20 tot 221 bar vallen onder keur stoomwezen.

INDELING NAAR KEURINGS VOORSCHRIFTEN:

Bij de indeling naar de voorschriften ontstaat de volgende indeling:

Ketels niet vallend onder ,keur stoomwezen.

Ketels vallend onder het keur van de dienst voor het stoomwezen.

Ketels kunnen worden ingedeeld in vlampijpketels.3.1enwaterpijpketels3.2 het principe verschil is dat bij vlampijpketels de rookgassen door de pijpen stromen en het ketelwater er omheen,terwijl bij waterpijpketels de rookgassen langs en om de pijpen gaan en het water of waterstoommengsel zich in de pijp bevindt.

STOOMWET EN STOOMBESLUIT:

Om het personeel en de omgeving te beschermen tegen ongevallen en schade die veroorzaakt kunnen worden door het gebruik van ketels, zijn er wettelijke voorschriften gemaakt.

De voorschriften zijn vastgelegd in de stoomwet en het stoombesluit.

In de stoomwet zijn de bepalingen vastgelegd waaraan een ketel moet voldoen.

In het stoombesluit worden de bepalingen ruimer omschreven.

De dienst voor het stoomwezen gaat na of de stoomwet en het stoombesluit in de praktijk wel goed worden nageleefd.

Ketels die vallen onder het keur van de dienst voor het stoomwezen hebben alle een acte van vergunning welke is opgenomen in het controleboek.

In het controleboekzijn opgenomen: de vergunning aantal aantekenbladen en een bewijs van onderzoek en beproeving met bijbehorende costructietekeningen.

geen der bladen of constructietekening kan uit het controleboek worden uitgehaald daar zij door de dienst voor het stoomwezen zijn verzegeld

 

 

Copyright © 2009 www.sleeptros.com. All Rights Reserved